KURUMSAL BELGELER

HİZMETLERİMİZ

•  İyi Tarım Uygulamaları

•  Organik tarım

•  Global gap

•  Marka tescil

•  Üretim izni

•  Yatırım teşvik belgesi

•  Gıda Üretim Sertifikaları

•  Sanayi Sicil Belgesi

•  Barkod Sistemleri

•  İşyeri Açma Ruhsatları

•  Yapı Kullanma İzni

•  TSE Ve TSEK Belgelerinin Alınması

•  Ce Belgesi (MARKALAMA)

İyi Tarım Uygulamaları

Tarımsal Ürün Belgelendirmesi Nedir?

Günümüzde tüketici istekleri değişik boyutlara ulaşmış ve tüketilen gıdaların güvenilirliği sorgulanır olmuştur. Tüketiciler bu isteklerinde son derece haklıdırlar. Bu nedenle üretimi yapılan gıda maddelerinin tarladan-sofraya kadar izlediği yolda, değişik kademelerde gözlemlenerek tarafsız ve bağımsız kuruluşlar tarafından belgelendirilmesi önem kazanmıştır.   Bu nedenle üreticiler denetim işini gönüllü olarak talep etmekte ve piyasaya sertifikalı ürün vererek daha güvenilir pazarlara ulaşmayı hedeflemektedirler. Denetim ve sertifikasyon zorunlu değildir ancak üreticiler kendi markalarını oluşturarak uluslararası yönetmelik ve standardlar çerçevesinde sertifikalandırılmakta ve üretim standardlarını uluslararası düzeye çıkarmaktadırlar. Sertifikalı ürünler iç ve dış piyasalarda öncelikle tercih edilmektedir. Sertifikasyon standardları veya yönetmelikleri Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları, Globalgap vb şekilde sıralanabilir. Bu standardlar dışında özellikle büyük market zincirlerinin kendilerine has geliştirdikleri özel standardlarda bulunmaktadır.


Dünyada hızlı bir şekilde kabul gören GLOBALGAP, İyi Tarım Uygulamaları mevzuatı ülkemizde de geniş çaplı kabul görmüş ve üreticilerin tercih konusu olmaya başlamıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da gerekli çalışmaları yaparak İyi Tarım Uygulamaları yönetmeliğini çıkarmış ve bu konuda üretici ve yatırımcılara destek programları başlatmıştır. Sertifikasyon kuruluşlarına yetki vererek ürünlerin kontrol ve sertifikasyonu sağlanmıştır. İTU’nun amacı tarımda minimum düzeyde kimyasal kullanımı için daha çok biyolojik mücadele yönemlerinin tercih edilmesi, kullanılan kimyasalların mutlaka ruhsatlı olması, üretim yapılırken çevre sağlığının, çalışanların refahının da düşünülmesi gerekmektedir. Bu amaçla mutlaka ziraat mühendisleriyle çalışılmasının sağlanması gerekmektedir. Sonuçta tüketiciye ulaşan ürünün insan sağlığı açısından tehlike arzedecek düzeyde kalıntı içermemesi gerekmektedir. Bu konuda her ülke kalıntı limitlerini belirlemiş ve yapılan analizlerde kimyasalların bu limitleri aşmamasını istemektedirler. Analiz yapılmadan ürünler piyasaya arzedilmemektedir. Ruhsatsız ve limit üstü kimyasal kalıntılar tesbit edilen ürünler imha edilmekte ve üreticiye veya söz konusu ticaretini yapan kişilere yasal yaptırımlar uygulanmaktadır.

 

İTU İyi Tarım Uygulamaları

Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uyulması gereken işlemler olarak tanımlanmaktadır.

 İTU İyi Tarim Uygulamaları sertifikasına sahip üreticiler için dekara 20 TL toprak tahlili 2.5 TL devlet desteği bulunmaktadır.Toplam dekarda 22,5 TL dir.

 Bakanlar Kurulu Kararı ile  İyi Tarım Uygulaması yapan üreticiler için Ziraat Bankası faizlerinden % 60 indirim yani yıllık % 7 faizli imkanı sağlanır.

 

  İtu Üreticiye Yararları                                                            

 • Pazara kolay ve etkin katılım.
 • Perakendeciler ile açık ilişki ve anlaşmalar. 
 • Adil rekabet fırsatları.  
 • Kalite ve miktarda artış ihtimali. 
 • Uzun vadede üretim maliyetlerinin düşürülmesi 
 • ITU üreticilerine  dekar başına 50TL devlet desteği 
 • ITU üreticileri için yıllık %7 faizli kredi imkanı
 • Örtü altı üreticilerine dekar başına 150 tl

ORGANİK TARIM

 Üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır.

Organik tarla bitkileri üretimi yapılan alanlarda, yüksek enerji tüketen ve çevre kirliliği yaratan hiçbir girdi kullanılmamalıdır. Organik tarla tarımına geçiş dönemi, ekolojik yönetimin başlamasından, ekolojik ürünün belgelendirilmesine kadar geçen dönemi kapsar. Ancak geçiş dönemi başlangıcından önce, aşağıdaki uygulamalar yapılmış ise bu geçiş süresi, Denetlemeye Yetkili Kuruluşun izni ile kısaltılabilir:

 • Bakir topraklarda üretim yapılacak olması,
 • Geleneksel üretimde, organik tarımda müsaade edilen girdilerin kullanılmış olması,
 • Önceki yıllarda herhangi bir "Entegre Mücadele Teknik Talimatına" uygun olarak Entegre Mücadele Programı uygulanmış olması, 
 • Kullanılan zirai mücadele ilaçlarının parçalanma sürelerinin çok kısa olması, 
 • Toprağın önceki kullanım durumunun biliniyor olması. 

       -organik üreticilerine  dekar başına 70TL devlet desteği 

GIDA ÜRETİM SERTİFİKALARI

Gıda ve Gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini yapan firmaların 5179 sayılı kanun gereği ilgili resim mercilerden almaları gerekli olan gayri sıhhi müessese fırsatı, işyeri açma ve çalışma izin belgeleri, gıda sicilli ve üretim izin belgeleri almalarında firmalara rehberlik etmekteyiz.

SANAYİ SİCİL BELGESİ

İşletmelerin sanayici olduğunun bir göstergesi ve sanayiciye verilen devlet destekleri sübvansiyonlarından faydalanması için gerekli olan sanayi sicil belgesinin alınması ve işlemlerin yapılması konularında hizmet vermekteyiz. Bu belge firmanın gider yönünden de bir çok konuda kazanç elde etmesine olanak sağlayacaktır.

BARKOD SİSTEMLERİ

Paketlenmiş ve ağırlığı sabit olan ve ağırlıkları değişken olan ürünlerde; ürün izlenebilirliği, stok kontrolü ve işlem kolaylığı sağlayan barkod sisteminin firmalarda hayata geçirilmesi, başvuru ve tescil işlemlerinin en hızlı şekilde yapılmasıdır. Ayrıca ürün numaralarının sistematik bir şekilde verilerek ürün izlenebilirliği noktasında başarıyı yakalamakta büyük fayda sağlamaktadır.

İŞYERİ AÇMA RUHSATLARI

Yeni düzenleme ve işletmelerin almak zorunda oldukları gayrı sıhhi işletme ruhsatlarının yerine artık kanunen alınması zorunlu olan işyeri açma ruhsatı işlemleri güvenirlik ve dürüstlük ilkesi ile mükemmel derecedeki bir hızla firmalara hizmet sunmaktadır.

YAPI KULLANMA İZNİ

İşletmelerin üretim tesisleri ile ilgili olarak binanın inşaat kısmı ile ilgili olan yapı kullanma izni denilen ve resmi izinlerde firmaların önüne çıkacak olan ve olmazsa olmazlardan bir belgedir. Çünkü işyeri açma ruhsatından , üretim izinlerine kadar tüm resmi işlemlerde mihenk taşı olan bu belge tarafımızdan süratle dikkatli bir şekilde alınmaktadır.

TSE VE TSEK BELGELERİNİN ALINMASI

Şu anki yasal düzenlemeler ile birlikte Türk Gıda Kodeksin de yayımlamış olan tebliğlerin dışında kalan gıda ürünleri ile ilgili olarak yasal zorunluluk halen TSE nin elinde bulunmaktadır. Yani TSE de hazırlanmış olan ürün standartları resmi boyutta esas teşkil etmektedir. Bu nedenle tebliği yayımlanmış gıda maddeleri ile diğer ürünlerde elektronik vs. TSE belgesi alınması zorunludur. Ayrıca işletmelerin bir ürünü üretebileceklerinin en önemli kayıtlarından biri olan ‘ hizmet yeterlik belgesi ‘ de firmalara rehberlik edilerek alınması sağlanmaktadır. Ayrıca firmalara ürettikleri ürünle ilgili olarak ilgili TSE standardı da temin edilerek firma envanteri güçlendirilmektedir.

CE BELGESİ

Avrupa Birliği, Yeni Yaklaşım, Küresel ve Modüler Yaklaşım Direktifleri 
Avrupa Birliği, Yeni Yaklaşım, Küresel ve Modüler Yaklaşım Direktifleri Aşağıda AB’ nin Tek Pazar hedefine ulaşmasında önemli rol oynayan ve teknik uyumun temel taşlarından birini oluşturan Yeni Yaklaşım Politikası kapsamından hazırlanan ve yayınlanan Direktiflerin listesi verilmektedir. Bu Politika kapsamından geliştirilen Direktifler (mevzuat) ilk olarak 1987 yılında yayınlanmaya başlamış ve günümüze kadar yaklaşık 20 adedi bulmuştur. Bu Direktiflerin iki temel amacı bulunmaktadır. İlki iç Pazarda malların serbest dolaşımını temin etmek ve ikinci olarak ta ilkini gerçekleştirirken mümkün olan en yüksek seviyede korumayı sağlamaktır. Bu Direktifler ortak noktası ise uyumlaştırılması ve uygulanması zorunlu olan temel gerekler, uygunluk değerlendirme süreçlerinin tanımı ve CE işaretinin kullanımı. AB nin standardizasyon kuruluşları bu mevzuata göre uygunluğu tek yöntem ile ortaya koyacak olan teknik spesifikasyonları hazırlamakla görevlendirilmişlerdir. Aşağıdaki tablolarda CE işareti gerektiren mallar ve bunlar ile ilgili standart, direktifler ve metin adları verilmiş olup ürünleriniz ile ilgili CE işaretlemesi en hızlı ve en kaliteli yöntem ve tekniklerde uzman kadromuz tarafından yapılacaktır.