KALİTE SİSTEMLERİ BELGELERİ

HİZMETLERİMİZ

•  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

•  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

•  HACCP

•  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

•  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

•  ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

•  ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

•  ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi

•  ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

•  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

•  ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

•  ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

•  ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi

 

ISO 22000

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.
Standard, gıda güvenliği için tehlike oluşturabilecek durumları belirler ve bunlar için şu yükümlülükleri şart koşar:
» Codex Alimentarius prensiplerine uygun bir HACCP Sistemi oluşturulması,
» Bir yönetim sistemi kurulması,
» İyi üretim uygulamaları (Pre-requisite programmes)
» Tedarik zinciri içinde etkileşimli iletişim.

Gerekliliklerin, tarladaki çiftçiden, taşıma ve depolama operatörlerine, perakendeciler ve restoranlardan onların tedarikçilerine kadar (Makina ve ambalaj üreticileri dahil olmak üzere) ortak olması hedeflenmiştir. 

 Standardın, büyüklük ve karmaşıklık gözetmeksizin bu kadar geniş bir kapsama alanı olduğundan jenerik bir yapıya sahiptir.

Bu standardı uygulamak isteyen firmalar öncelikle Codex Alimentarius tarafından prensipleri belirlenmiş bir HACCP sistemi kurarak tüm prosesleri için riskleri tanımlamış olmalıdırlar.Bunlar aynı zamanda geçerli İyi Üretim Uygulamaları, varsa sektöre ait yasal gereklilikler ve dokümante edilmiş bir yönetim sistemi (ISO 9001’de olduğu gibi) ile de desteklenmelidir. ISO 22000 için ayn zamanda ISO/TS 22004 Kılavuz Standardı hazırlanmıştır. 

ISO 22000'in Faydaları: 
» Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme 
» Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması 
» Pazarda güven kazanma 
» Uluslararası ilişkilerde artış 
» Rekabet gücü kazanma 
» Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma 
» Yönetim etkinliğini artırma 
» Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama 
» Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme 
» Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için data toplama ve kontrol 
» Etkin zaman yönetimi 
» Zarar gören madde miktarında azalma 
» üketiciyi bilinçlendirme 
» Etkin stok kontrolü ve data sağlama 
» Etkin müşteri hizmeti 
» Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma

 

ISO 9001

ISO'nun tanımı : ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. 

Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman "ticaret için teknik engel" olarak kullanılmaktadır. İşte ISO' nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9000 Nedir? : Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Nedir? : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2000 Nedir? : ISO 9000 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2000 rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2000 versiyonu). 
NEDEN ISO 9000
Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, 
Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını, 
Etkin bir yönetimi, 
Maliyetin azalmasını, 
Çalışanların tatminini, 
Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, 
Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, 
İadelerin azalmasını, 
Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan, 
Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için 
 HACCP

HACCP ISO 13001 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
 
HACCP gıda güvenliği risklerinin yönelimi ile ilgili uluslararası tanınan bîr sistemdir ve gıda maddeleri üretimi il^^kımını yapan tüm firmalar için zorunlu hale gelmiştir. 8u sistemin uygulanması, tüketicilerin tükettikleri ürünlerin sağlıklı ve güvenli olmalarını sağlar. Gıda maddelerinin, kaynakları ve proses teknikleri sürekli olarak değişim göstermektedir. Buna bağlı olarak gıdaların üretiminde değişik aşamalarda ortaya çıkan tehlikeler, sektörün tümünü ciddi olarak etkileyebilir. HACCP, risklerin belirlenmesi ve ilgili önlemlerin alınması için sistematik bir yaklaşımdır. Diğer yönetim sistemleriyle birlikte de uygulanabilir.
HACCP: Gıda zincirinin tüm aşamalarında tehlikelerin tanımlanması ile gıda güvenliğine ve kontrolüne yöne* düzenli getirilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir. Burada amaç hatanın meydana gelmesini önleyici bir yaklaşım geliştirmektir, meydana gelebilecek potansiyel tehlikeler belirlenmekte ve kontrol altına alınmaktadır. HACCP ile kuruma sağlanan avantajlar;
3. Kontrol yerine önleyici yaklaşımın uygulanması
4. Çalışanlarda gıda güvenliği bilincinin sağlanması
5. Doğru üretim pratiklerinin uygulanması
6. Yasa ve mevzuatlara uyumun kolaylaşması
7. üretim verimliliğinin artması
8. Pazarda rekabet üstünlüğü v.b.
Hammadde temininden tüketim aşamasına kadar olan gıda üretim zincirinde gıda güvenliğinin sağlanmasını garanti artına alan bir sistemdir. HACCP sistemi ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin Önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

HACCP SİSTEMİNİN AVANTAJLARI:
9. üretim önlerlerinde azama (~%30)
10. Yönetime kritik bilgilerin sunulması suretiyle kolay karar verebilme olanağının saklanması
11. Tüketicilerin gıda güvenliği ile eksik taleplerinin tamamının karşılanması
12. Uluslar arası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı
13. Ürün geri toplama riskinin azaltılması
14. Çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılması

HACCP SİSTEMİNİN UYGULAMA AŞAMALARI:
15. Ön gereksinim programlarının hazırlanması ve uygulamaya alınması
16. HACCP ekibinin oluşturulması
17. Son ürününün tanımı
18. Proses akış diyagramı ve Fabrika Planının hazırlanması
19. Akış diyagramının yerinde doğrulanması
20. Tehlike Analizleri listesinin hazırlanması
21. Kritik Kontrol Noktalarının (KKN) belirlenmesi
22. KKN'larında kritik ve hedef limitlerin belirlenmesi
23. İzleme yöntemlerinin belirlenmesi
24. Düzeltici yöntemlerin saptanması
25. Doğrulama yöntemlerinin saptanması
26. Dokümantasyon ve kayıt