GEKA PROJELERİ

Geka Projeleri

     Günümüzde küreselleşme ile yerelleşme dinamikleri çerçevesinde dünyada siyasi, kültürel ve ekonomik yaşamda büyük değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Söz konusu gelişmeler çerçevesinde, yenilikçilik, girişimcilik, bilimsel ve teknolojik çalışmaları takip etme ve bunlara öncülük etme, katma değeri yüksek ürünler üretme; devletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, sürekli ve dengeli kalkınma hamlelerini gerçekleştirmeleri ve vatandaşlarının refah seviyelerini yükseltmeleri için zorunlu hale gelmiştir. Dünyada yaşanan bu gelişmelerin yanında, bölgelerin uluslararası alanda artan bir öneme sahip olması, bölge içi ve bölgeler arası eşitsizliklerin en aza indirilmesi, gelişmeler sonucu tehditlerin bertaraf edilmesi hatta bunların fırsata dönüştürülmesi, fırsatların değerlendirilmesi gibi konular önem kazanmıştır. İşte bu noktada ulusal politika ve stratejilerle uyumlu bölgesel politikaların oluşturulması, planların hazırlanması ve teşviklerin verilmesi gibi uygulamalarla bölgesel kalkınma ajansları önemli aktörler olarak ortaya çıkmaktadır.

      Türkiye’de ise bölgesel kalkınma ajansları Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinesinde görevlerini sürdüren özel hukuka tabi kamu kuruluşları olarak yapılanmışlardır. Türkiye’de pilot olarak kurulan ilk ajanslar İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajansları’ dır.  Sonrasında 8 kalkınma ajansı daha kurulmuş olup, 2009 yılının Temmuz ayında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı ile aralarında Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın da olduğu 16 ajans daha kurularak ülkemizdeki ajans sayısı 26’ya ulaşmıştır. Ajans olarak amacımız; Aydın, Denizli ve Muğla illerinden oluşan bölgemiz kaynaklarının etkin kullanımını, yerel potansiyelin harekete geçirilmesini, ulusal ve uluslararası alanda bölgenin rekabet düzeyinin en üst seviyeye çıkarılmasını, istihdam olanaklarının ve yeni sektörlerin desteklenmesi amacıyla şeffaflık, katılımcılık ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde tüm paydaşlarımızla birlikte sürekli ve dengeli kalkınmanın gerçekleştirilmesini, kentsel ve çevresel sorunların üstesinden gelinerek bölge halkının yaşam standardının yükseltilmesini sağlamaktır.

 

Geka Projelerinin Amaçları        

  • Aydın, Denizli ve Muğla illerinin potansiyel, ihtiyaç ve sorunlarının değerlendirilmesi, gelişme stratejilerinin hazırlanması, gelişme yönlerinin belirlenmesi amacıyla Bölge Planı hazırlanması
  • Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak bölgemizdeki kamu kesimi, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesi,
  • Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi,
  •  Bölgemizdeki iş ve yatırım imkânlarının araştırılıp ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması,
  • Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takip edilmesi,
  • Bölgemizin planlama ve proje geliştirme kapasitesinin geliştirilmesine destek verilmesi,
  • Bölgemizdeki kaynak ve olanakları tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması,