AĞAÇLANDIRMA PROJELERİ

HİZMETLERİMİZ

 1. Mera Islahı Projelendirmesi
 2. Hazine Arazilerinde Projelendirme Ve Saha Teslimi
 3. Sahipli Arazilerde Ağaçlandırma Projelendirmesi
 4. Devlet Ormanlarında Projelendirme
 5. Uygun fidan temin edilmesi
 6. Kontrol ve bakım hizmetleri
 7. Hibe, Kredi Ve Desteklerin Takibi

   Firmamız her türlü arazinin projelendirilmesi, uygun fidan seçilmesi, arazi keşfi, fizibilite oluşturulması, planlanması, anahtar teslimi yapılması, yapımlarının organize edilmesi, kredi/finansman ve yatırım programlarının yapılması, yönlendirilmesi, yönetilmesi işleriyle ilgilenir.

Mera Islahı Projelendirmesi

 Çayır ve otlakların yem verimini kalite ve kantite yönünden yükseltmek için; sulama, gübreleme, zararlı ot mücadelesi, tohumlama, bitkilendirme, fidan dikimi ve benzeri biyolojik tekniklerle birlikte, otlatmayı kolaylaştırıcı tesislerin yapılması, toprak muhafaza gayesiyle çeşitli fiziksel, teknik ve idari tedbirlerin uygulanmasını kapsar.

Hazine Arazilerinde Projelendirme Ve Saha Teslimi

Orman alanını arttırmak amacı ile Maliye Bakanlığı tarafından Genel Müdürlük adına tahsis olunan arazilerde ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidan üretimi, fidanlık, rehabilitasyon ve imar-ihya çalışmaları Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır

 Müracaata konu saha hazine arazisi ise; işletme müdürlüğü, ön izin sahibinden Maliye Bakanlığınca verilen ön izne göre Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak, uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister. İkinci fıkrada belirtilen işlemler Maliye Bakanlığı tarafından verilen ön izin süresi içerisinde yapılır. Kira sözleşmesi ve saha tahsisi Maliye Bakanlığınca, onaylı uygulama projesine dayanılarak yapılır. Saha teslimi, illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüklerince yapılır.

Sahipli Arazilerde Projelendirme

Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerde, talep etmeleri halinde ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, rehabilitasyon ve imar-ihya çalışması yapılabilir veya yaptırılabilir.

 b) Gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları haricindeki diğer tüzel kişilere ait arazilerde ise sadece erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesine yönelik çalışmalar yapılabilir veya yaptırılabilir.

Müracaata konu saha sahipli arazi ise; işletme müdürlüğü müracaatçıdan Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak en geç 90 gün içerisinde uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister. Uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde işletme müdürlüğü tarafından ilgilinin dilekçesi işlemden kaldırılır. İşletme müdürlüğü, uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler ve onay için bölge müdürlüğüne gönderir. Uygulama projesi, uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından onaylanarak işletme müdürlüğüne gönderilir. İşletme müdürlüğünce uygulama projesinin onaylandığı ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilerek 60 gün içerisinde taahhüt senedinin işletme müdürlüğüne verilmesi istenir. Taahhüt senedinin verilmesini müteakip 90 gün içerisinde işe başlanır. Özel ormanlarda yapılacak özel ağaçlandırma müracaatları için aynı sahipli arazilerde olduğu gibi işlem yapılır.

Devlet Ormanlarında Projelendirme

Bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, gerektiğinde verimli ormanlarda ve ilgili kurumların uygun görmesi halinde de; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri kapsamında bulunan alanlarda, doğal tarihi ve arkeolojik sit alanlarında, Bakanlar Kurulu Kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerlerde, yaban hayatı geliştirme sahalarında, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki yerlerde, 2872 sayılı Çevre Kanununa göre özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen yerlerde, Bakanlıkça tescil ve ilan edilen örnek avlaklar ile endemik ağaç, ağaççıklar ve korunması gereken nadir ekosistemlerin bulunduğu alanlarda ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidan üretimi, fidanlık, rehabilitasyon ve imar-ihya çalışmaları Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır. Genel Müdürlükçe yapılacak veya yaptırılacak ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, imar-ihya, rehabilitasyon ve suni gençleştirme çalışmalarında ihtiyaç duyulan orman ağaç, ağaççık ve florasına ait fidanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı ağaçlandırmalarda ve kent ağaçlandırmalarında, park bahçe tanziminde ihtiyaç duyulan, boylu, formlu orman ağaç, ağaççık ve florasına ait fidanları ve orman bitkileri orijinli süs bitkisi fidanlarını üretmek amacıyla Genel Müdürlükçe fidanlık kurulur veya kurdurulur. Bu fidanlıkların kurulma esaslarını ve üretilen fidanların değerlendirme usulleri Genel Müdürlükçe belirlenir

Arazi Ücretsiz Veriliyor
Orman alanları, özel ve tüzel kişilere proje süresi sonuna kadar ücretsiz olarak tahsis ediliyor.  Hazine arazileri ise 49 yıllığına verilebiliyor. Sahipli arazilerde özel ağaçlandırma yapanlara da arazi vergisinde indirim kolaylığı sağlanıyor. Ön etüt raporu ve projelendirme de Çevre ve Orman Bakanlığı’nca ücretsiz olarak yapılıyor ve proje süresi boyunca teknik yardım sağlanıyor. Bunun yanında, uygulama projesinde yer alan arazi hazırlığı, arazinin tel ile çevrilmesi, dikilecek fidanların bedeli, fidan dikimi, 3 yıllık bakım gibi giderler için düşük faizli kredi imkanı sunuluyor. Köy yönetimlerince yapılan özel ağaçlandırma çalışmalarında ise uygulama projelerinde belirtilen tutarın tamamı hibe ediliyor.
30 Yıl Sonra Geri Ödeme
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından hızlı gelişen türler ile ceviz, kestane, antepfıstığı gibi gelir getirici türlerle yapılan özel ağaçlandırma çalışmalarına 15 yıl kredi imkanı sunuluyor. Geri ödeme ise sürenin sonunda ekim ayında faizi ile birlikte tek seferde tahsil ediliyor.  Çam, meşe, göknar gibi gelişimi 30 yılı aşan türler için yapılan ağaçlandırma çalışmalarında ise kredi süresi 30 yıla kadar uzuyor. Ancak bu türler için verilen kredilerden faiz alınmıyor. Özel ağaçlandırma ile elde edilen meyve ve odun özel orman sahiplerince değerlendiriliyor.

Özel Ağaçlandırma Nedir
Bozuk, vasıflı orman alanlarında ve boş orman topraklarında, Hazine arazilerinde, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki alanlarda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan proje doğrultusunda her türlü faydalanma ve korumanın ilgilisi tarafından yapılan ağaçlandırmalara “özel ağaçlandırma” denir.

Özel Ağaçlandırma Çalışmalarında Saha Büyüklüğü Ne Olmalıdır
Özel ağaçlandırma çalışmalarında; ormanlık alanlarda ve sahipli arazilerde alt sınır 0,5 hektar (5 dönüm), Hazine arazilerinde 2,0hektar (20 dönüm)’dır. Üst sınır, tüm mülkiyetler için 300,0hektar (3000 dönüm)’dır. Hazine arazilerinde, müracaat sahasının imar planı içerisinde “Ağaçlandırılacak Alan” olarak ayrılan saha olması halinde alt sınır dikkate alınmaz. Bir seferde en fazla 300,0hektar (3 Bin dönüm) sahada özel ağaçlandırma yapılabilir.

Hangi Türlerle Özel Ağaçlandırma Yapılabilir
Orman alanlarında yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında; çam (fıstıkçamı, kızılçam, karaçam) sedir, göknar, ladin, meşe, akasya, akçaağaç, karaağaç, çınar, kavak, okaliptüs, ıhlamur, kayın, gürgen, ceviz, kestane, antepfıstığı, menengiç, sakız ağacı, harnup, kuşburnu, defne, alıç, badem, mahlep gibi orman ağacı türleri kullanılabilir. Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde bu türlerin yanında zeytin de kullanılabilir. Özel ağaçlandırma çalışmalarında tek bir tür kullanılabileceği gibi birden fazla tür de kullanılarak karışık ormanlar kurulabilir. Ayrıca, özel ağaçlandırma yapılan ana türün altında alt tür olarak kekik, biberiye, adaçayı, böğürtlen, kardelen vb. tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir. Hazine ve sahipli arazilerde bunlarla birlikte tarımsal faaliyette de bulunulabilir. Alt türler için saha tahsisi/kiralama yapılmaz. Özel ağaçlandırma amacıyla saha tahsisi/kiralaması yapılan sahada aşı yapmaya uygun türlerin bulunması halinde aşılama yapılarak özel imar-ihya çalışması da yapılabilir.

Özel Ağaçlandırmada Etüt ve Proje Yapımı
Özel ağaçlandırma amacıyla başvuru yapılan saha; Orman alanında ise Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 49 yıllığına saha tahsisi yapılır. Saha tahsisi, özel ağaçlandırma yapılan türün veya türlerin idare müddeti (biyolojik ömrü) sonuna kadar uzatılır. Bu süre projede belirtilir. Hazine arazilerinde ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına, köy tüzel kişiliklerine ve belediyelere ön tahsis, diğer gerçek ve tüzel kişilere ön izin verilir. Projeler il çevre ve orman müdürlüklerince onaylandıktan sonra kesin izin ve tahsis yapılarak sözleşme imzalanır. İzin ve tahsis sözleşmeleri her 10 yılda bir yenilenir.

Özel Ağaçlandırma Sahalarından Elde Edilen Ürünler Kim Tarafından Değerlendirilir
Özel ağaçlandırma çalışmaları ile tesis edilen sahalar, özel ormancılık bürolarının yapacağı amenajman planına göre işletilir. Proje süresi içerisinde elde edilen her türlü ürün (meyve, odun, yaprak vb.) hak sahibi tarafından hiçbir izine tabi olmadan istenildiği gibi değerlendirilir.

Hibe ve kredi verilen iş grupları şunlardır;

 • Arazi hazırlığı(sahadaki istenmeyen örtünün temizlenmesi ve toprağın sürülmesi)
 • Dikim veya ekim bedeli,
 • Fidan(aşılı-aşısız) veya tohum bedeli,
 • Dikenli tel çit ihata bedeli
 • 3 yıllık bakım giderleri,
 • Proje yapım bedeli,
 • Canlandırma kesimi,
 • Aşı kalemi veya göz aşı yapılması,


Hibe ve krediler, projede belirtilen işin miktarına göre Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü
Genel Müdürlüğü’nün birim fiyatları doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce tahsis edilir.
Hibe ve kredi ödemeleri, çalışma yapıldıktan sonra hakedişe göre yapılır. Bunun için hibe ve kredi kullanacak gerçek ve tüzel kişilerin “Borç Senedi veya Gayrimenkul İpoteği” vermeleri gerekir. Borçlanma senedinde iki muteber müşterek müteselsil kefil ve noter onayı aranır. Kefillerin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olmaları gerekir.

Kredi Faiz Oranları Nelerdir
Çam (fıstıkçamı, kızılçam, karaçam) sedir, göknar, ladin, meşe, akasya, akçaağaç, karaağaç, çınar gibi asli orman ürünü veren türlerle yapılan özel ağaçlandırmalara verilen kredilerden faiz alınmaz. Verilen krediler otuzuncu (30) yılın ekim ayında bir defada anapara olarak geri alınır. Ceviz, kestane, antepfıstığı, mahlep, kavak, okaliptüs, badem ve harnup gibi hızlı gelişen ve daha ziyade meyvesinden faydalanılan türlerle yapılan özel ağaçlandırma çalışmaları için verilen kredilerden yıllık Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin yedide biri oranında faiz alınır. Bu faiz oranı genel olarak yüzde 1,5-2,0 arasındadır. Verilen krediler on beşinci (15) yılın ekim ayında faizi ile birlikte bir defada geri alınır. Zeytin özel ağaçlandırmaları için hibe veya kredi verilmemektedir.

Ceviz ve Badem Ağaçlandırmasına Verilebilecek Hibe veya Kredi Miktarı Nedir
Arazinin meyline, toprak yapısına, taşlılık durumuna, kullanılacak fidanın yaşına, ambalaj durumuna ve fidanların aşılı olup olmadığına göre değişiklik göstermekle birlikte 2009 yılı birim fiyatlarına göre;
1 Da. Badem ağaçlandırması(makineli) için verilebilecek hibe veya kredi:440 ile 500 TL.
1 Da. Badem ağaçlandırması(işçi) için verilebilecek hibe veya kredi: 345 ile 420 TL.
1 Da. Ceviz ağaçlandırması(makineli) için verilebilecek hibe veya kredi: 300 ile 420 TL.
1 Da. Ceviz ağaçlandırması(işçi) için verilebilecek hibe veya kredi: 220 ile 300 TL.
Arasında hibe veya kredi verilebilmektedir.

Özel orman fidanlıklarında kredi verilebilecek iş grupları şunlardır;
– Dikenli tel çit ihata bedeli,
– Drenaj, tesviye, sera tesisi,
– Dış mekân sulama tesisatının kurulması,
– Yetiştirme ortamı,
– Toprak işçiliği,
– Üretim materyali,
– Üretim işçiliği,
– 3 yıllık bakım,
– Yetiştirme kabı veya ortamı,
Krediler, projede belirtilen işin miktarına göre Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü’nün birim fiyatları doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce tahsis edilir. Özel orman fidanlıklarında üretilen fidanların p’sinin orman ağacı olması zorunludur. En fazla 0’unun orman dışı orman ürünü veren türler veya süs bitkisi olabilir. 2009 yılı itibariyle özel orman fidanlıklarına azami 100.000 TL kredi verilmektedir. Verilen kredilerden yıllık Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin yedide biri oranında faiz alınır. Bu faiz oranı genel olarak % 1,5–2,0 arasındadır. Verilen krediler yedinci (7) yılın ekim ayında faizi ile birlikte bir defada geri alınır.